محمد نیک فرد

با آموزش کیفیت زندگی خود را ارتقاء دهید

 

مشاوره و مدرس مهارت های ارتباطی

 

مدیر گروه آموزشی کنارتم

 

بنیانگذار وب سایت آموزشی kenaretam.com

راه های ارتباطی با گروه آموزشی کنارتم

آدرس : اصفهان خیابان کاوه

شماره تلفن : *******0913

شماره حساب

bank saderat

شماره کارت : 9204 5940 6974 6037

شماره حساب : 0214412775001

شماره شبا : IR02 0190 0000 0021 4412 7750 01

به نام : محمد نیک فرد